படங்கள் மேனேஜ் செய்யும் தீர்வுகள் – படங்களான ஓட்டைகள் பண்ண உதவி செய்

Date:

Share post:

படங்கள் மேனேஜ் செய்யும் தீர்வுகள்

ஒருவேளை உங்கள் படங்கள் சேமிக்கப்படவில்லை என்பது ஒரு மாற்றமே இல்லை. இது அடிப்படை மிகச் சிறந்த நிர்வகிக்க மற்றும் மேனேஜ் செய்ய உதவும் ஓட்டைகள் பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம்.

படங்கள் ஒன்றியமாக சேமிக்கப்பட்டுள்ளன

முக்கியம் தெரிந்துகொள்கின்றது உங்கள் படங்கள் ஒன்றியமாக சேமிக்கப்பட்டுள்ளன. படங்கள் அல்லாத நூல்கள் இல்லாமல், அவற்றை ஒன்றியமாக சேமிப்பது முக்கியம்.

படங்கள் பெயரிடும்

இன்றைய நாளில், படங்கள் என்பது அவற்றுக்கு எவ்வித பெயரை கொடுக்கணும் என ஒரு முக்கிய விஷயம். விரித்து சொல்லுங்கள் (Captions) படங்களுக்கு கொடுக்கவும், அது ஒவ்வொரு அதிசயமான படத்திற்கும் ஆகவேண்டும்.

படங்களை பிரிக்கலாம்

படங்களை எப்போது பிரிக்க ஒரு அனுமதி கிடைக்கும் என்பது அதிமுகமாகக் காட்சியாகும். படங்களை பிரிக்கும் (Backup) அதிக முக்கியமாக இருக்கவும்.

மொபைல் பயன்பாடுகள்

உங்கள் மொபைல் கையாளில் உள்ள பட்டியல் பயன்படுத்தல் 📱, அடைப்பு உதவி பட்டியல், Google Photos மற்றும் iCloud போன்ற கடைசியில் இன்று அறிந்துகொள்ளவேண்டிய ப்ரியாமாண்டப் பெருமளநீதியான ஒரு நோக்கம்.

இணையத்தில் இணையவும்

தடவையில், இணையத்தின் மூலம் உங்கள் படங்களை சேமித்தல் முக்கியமாக இருக்கலாம். படங்களை அனுப்பும் மென்பொருள்கள் (Photo Uploaders) கூறுவன.

படங்களுக்கான ஆக்சசரியன்கள்

உங்கள் படங்களுக்கான ஆக்சசரியன் அதிக அவசரமான உள்ளத்தத்தை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளும். நேரடி பகிர்வு ஊக்கம், ஒளியின் அளவு மற்றும் பட சரியாக்கல்கள் (Image editors) என்று மிகவும் பவுந்திய படைப்பு நேரத்தை இயல்.

இந்தப்படி, படங்கள் மேனேஜ் செய்யும் எந்தப் பல்ப்பரப்புக்கள் உள்ளன என்று உங்களுக்கு அனைத்து செய்குறைகள் ஒப்புதல் வகையை நீங்கள் அறிந்துகொள்ளவும்.

படங்கள் மேனேஜ் செய்யும் – மேலும் விவரங்கள்

  • படங்கள் பெயர்: எப்போதும் அதை நினைவில் கொடுங்கள்.
  • படப்பிரகாரங்கள்: தெரிகிறது.
  • படங்களை பட்டியலில் செயல்படுத்தல்: தெரிகிறது.
  • பிரிக்கும் முடிப்பை பற்றி: அனுமதி பெறுவதற்கு எப்போது செய்கிறார்கள் என்பதை கூறுங்கள்.

முழுவரியை படங்கள் மேனேஜ் செய்யும்ஆகியவற்றை சுருக்கினால், உங்கள் படங்கள் அனைத்து நாளுக்கும் ஒன்றியமாகவே காப்பாற்றப்படும்.

Diya Patel
Diya Patel
Diya Patеl is an еxpеriеncеd tеch writеr and AI еagеr to focus on natural languagе procеssing and machinе lеarning. With a background in computational linguistics and machinе lеarning algorithms, Diya has contributеd to growing NLP applications.

Related articles

Exploring the Zesty Lemon Slushie Strain

Are you a cannabis enthusiast looking to dive into the world of unique and flavorful strains? If so,...

Icil share price trends and analysis.

As an investor, keeping a close eye on the ICICI Bank share price trends and performing a thorough...

Unveiling the Potent Effects of Pink Runtz Weed

When it comes to the world of cannabis strains, the Pink Runtz weed has been making quite a...

2024 Hindu New Year Celebrations: A Time for Renewal

The Hindu New Year, also known as Ugadi, Gudi Padwa, Chaitra Navratri, or Vishu, is a significant and...